Ngành Khoa Học Môi Trường

Mã ngành: 7440301;   Chỉ tiêu: 150

Môn xét tuyển:

A00: Hóa – Toán – Lý

B00: Sinh – Hóa – Toán 

D07: Toán –Hóa –  Tiếng Anh

D08: Sinh– Toán – Tiếng Anh

http://www.environment.hcmus.edu.vn/

 

Cử nhân Khoa học Môi trường được đào tạo kỹ năng khảo sát, nhận dạng các vấn đề môi trường ngoài trời và phân tích mẫu (đất, nước, không khí) trong phòng thí nghiệm. Sinh viên có thể xây dựng và thực hiện các chương trình ứng cứu, giảm thiểu các tác động của thiên tai và bảo vệ môi trường. Có khả năng áp dụng các công cụ, phương pháp và kỹ thuật mới trong nghiên cứu và thực hành bảo vệ môi trường như các luật và chính sách môi trường, toán, tin học, viễn thám, GIS, mô hình hóa…

     Cơ hội nghề nghiệp: Sinh viên ra trường có thể làm việc tác tại các Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường của tỉnh hay thành phố, các cơ quan quản lý môi trường, các cơ quan quy hoạch, khai thác khoáng sản, các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng, các viện nghiên cứu hoặc giảng dạy ĐH, CĐ.

     Chuyên ngành đào tạo:

  • Khoa học Môi trường
  • Tài nguyên Môi trường
  • Quản lý môi trường
  • Tin học cho môi trường
  • GIS và Viễn thám ứng dụng trong Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường

 

XEM THÔNG TIN VỀ KHOA MÔI TRƯỜNG TẠI ĐÂY

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.

Search