Image

Mã ngành: 7420101
Chỉ tiêu: 260

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.
điểm chuẩn 2019: 630 điểm
điểm chuẩn 2020: 608 điểm
2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêu
điểm chuẩn 2019: 16.00 điểm
điểm chuẩn 2020: 18.00 điểm
với tổ hợp xét tuyển:
Sinh - Hóa – Toán (B00)
Sinh - Toán – Vật lý (A02)
Sinh - Toán –  Tiếng Anh (B08)

Mã ngành: 7420201
Chỉ tiêu: 200

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.
điểm chuẩn 2019: 898 điểm
điểm chuẩn 2020: 810 điểm
2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêu
điểm chuẩn 2019: 22.12 điểm
điểm chuẩn 2020: 25.00 điểm
với tổ hợp xét tuyển:
Sinh - Toán – Vật lý (A02)
Sinh – Hóa – Toán (B00)
KHTN – Toán – Tiếng Anh (D90)
Sinh – Toán –  Tiếng Anh (B08)

Mã ngành: 7440102
Chỉ tiêu: 200

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.
điểm chuẩn 2019: 612 điểm
điểm chuẩn 2020: 600 điểm
2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêu
điểm chuẩn 2019: 16.05 điểm
điểm chuẩn 2019: 17.00 điểm
với tổ hợp xét tuyển:
Vật lý – Toán – Hóa (A00)
Vật lý – Toán – Tiếng Anh (A01)
Toán – KHTN – Tiếng Anh (D90)
Vật lý – Toán – Sinh (A02)

Mã ngành: 7440112 
Chỉ tiêu: 240
 

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 60% tổng chỉ tiêu.
điểm chuẩn 2019: 858 điểm
điểm chuẩn 2020: 754 điểm
2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 15% tổng chỉ tiêu
điểm chuẩn 2019: 21.80 điểm
điểm chuẩn 2020: 25.00 điểm
với tổ hợp xét tuyển:
Hóa – Lý – Toán (A00)
Hóa – Sinh – Toán (B00)
Hóa – Toán – Tiếng Anh  (D07)
KHTN – Toán – Tiếng Anh (D90)

Mã ngành: 7440122
Chỉ tiêu: 200

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.
điểm chuẩn 2019: 633 điểm
điểm chuẩn 2019: 600 điểm
2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêu
điểm chuẩn 2019: 16.05 điểm
điểm chuẩn 2020: 17.00 điểm
với tổ hợp xét tuyển:
Lý - Hóa - Toán (A00)
Hóa - Sinh - Toán (B00)
Lý - Toán - Tiếng Anh (A01)
Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)

Mã ngành: 7440201
Chỉ tiêu: 100

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 30% tổng chỉ tiêu.
điểm chuẩn 2019: 621 điểm
điểm chuẩn 2020: 600 điểm
2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 55% tổng chỉ tiêu
điểm chuẩn 2019: 16.05 điểm
điểm chuẩn 2020: 17.00 điểm
với tổ hợp xét tuyển:

Toán - Hóa - Lý (A00)
Sinh - Toán - Hóa (B00)
Lý - Toán - Tiếng Anh (A01)
Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)

Mã ngành: 7440228
Chỉ tiêu: 50

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 30% tổng chỉ tiêu.
điểm chuẩn 2019: 615 điểm
điểm chuẩn 2020: 602 điểm
2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 55% tổng chỉ tiêu
điểm chuẩn 2019: 16.15 điểm
điểm chuẩn 2020: 17.00 điểm
với tổ hợp xét tuyển:

Toán - Hóa - Lý (A00)
Sinh - Toán - Hóa (B00)
Lý - Toán - Tiếng Anh (A01)
Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)

Mã ngành: 7440301
Chỉ tiêu: 140

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.
điểm chuẩn 2020: 601 điểm
2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêu
điểm chuẩn 2020: 17.00 điểm
với tổ hợp xét tuyển:

Toán - Hóa - Lý (A00)
Sinh - Toán - Hóa (B00)
Sinh - Toán - Tiếng Anh (B08)
Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)

Mã ngành: 7460101_NN
Chỉ tiêu: 210

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.
điểm chuẩn 2019: 626 điểm
điểm chuẩn 2020: 609 điểm
2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêu
điểm chuẩn 2019: 16.10 điểm
điểm chuẩn 2020: 20.00 điểm
với tổ hợp xét tuyển:

Toán - Lý - Hóa (A00)
Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)
Toán – Hóa  – Sinh (B00)
Toán – Ngữ Văn – Tiếng Anh (D01)

Thông tin từ trang web Khoa Toán - Tin học

Mã ngành: 7480201_NN
Chỉ tiêu: 420

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL năm 2021 với tối đa 40% tổng chỉ tiêu.
điểm chuẩn 2019: 930 điểm
điểm chuẩn 2020: 880 điểm
2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT năm 2021 tối thiểu 35% tổng chỉ tiêu
điểm chuẩn 2019: 25.00 điểm
điểm chuẩn 2020: 27.20 điểm
với các tổ hợp xét tuyển:

Toán - Hóa - Lý (A00)
Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)
Sinh - Toán - Tiếng Anh (B08)
Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)

Mã ngành: 7510406
Chỉ tiêu: 100

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.
điểm chuẩn 2019: 691 điểm
điểm chuẩn 2020: 605 điểm
2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêu
điểm chuẩn 2019: 16.05 điểm
điểm chuẩn 2020: 17.00 điểm

với tổ hợp xét tuyển:

Toán - Hóa - Lý (A00)
Sinh - Toán - Hóa (B00)
Sinh - Toán - Tiếng Anh (B08)
Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)

Mã ngành: 7520501
Chỉ tiêu: 50

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 30% tổng chỉ tiêu.

điểm chuẩn 2020: 600 điểm
2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 55% tổng chỉ tiêu

điểm chuẩn 2020: 17.00 điểm
với tổ hợp xét tuyển:

Toán - Hóa - Lý (A00)
Sinh - Toán - Hóa (B00)
Lý - Toán - Tiếng Anh (A01)
Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)

Mã ngành: 7520207
Chỉ tiêu: 160

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.
điểm chuẩn 2019: 780 điểm
điểm chuẩn 2020: 653 điểm
2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêu
điểm chuẩn 2019: 20.00 điểm
điểm chuẩn 2020: 23.00 điểm
với tổ hợp xét tuyển:

Toán - Hóa - Lý (A00)
Toán - Lý - Tiếng Anh (A01)
Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)
Toán - KHTN - Tiếng Anh (D90)

Mã ngành: 7520402
Chỉ tiêu: 50

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.
điểm chuẩn 2019: 606 điểm
điểm chuẩn 2020: 623 điểm
2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêu
điểm chuẩn 2019: 17.00 điểm
điểm chuẩn 2020: 17.00 điểm
với tổ hợp xét tuyển:

Lý - Toán - Hóa (A00)
Lý - Toán - Tiếng Anh (A01)
Lý - Toán - Sinh (A02)
Toán - KHTN - Tiếng Anh (D90)

Mã ngành: 7510402
Chỉ tiêu: 50

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.

điểm chuẩn 2020: 602 điểm
2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêu

điểm chuẩn 2020: 18.00 điểm
với tổ hợp xét tuyển:

Toán - Hóa - Lý (A00)
Sinh - Toán - Hóa (B00)
Lý - Toán - Tiếng Anh (A01)
Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)

Mã ngành: 7520403
Chỉ tiêu: 40

2 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NHIỀU NHẤT:

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi ĐGNL: 40% tổng chỉ tiêu.

điểm chuẩn 2020: 670 điểm
2. Xét tuyển dựa vào kỳ thi Tốt ngiệp THPT tối thiểu 35% tổng chỉ tiêu

điểm chuẩn 2020: 22.00 điểm
với tổ hợp xét tuyển:

Lý - Toán - Hóa (A00)
Lý - Toán - Tiếng Anh (A01)
Lý - Toán - Sinh (A02)
Toán - KHTN - Tiếng Anh (D90)