Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Mã ngành: 7510406;   Chỉ tiêu: 100

Môn xét tuyển:

A00: Hóa – Lý – Toán

B00: Sinh – Hóa – Toán 

D07: Hóa – Toán – Tiếng Anh

D08: Sinh – Toán – Tiếng Anhh

http://www.environment.hcmus.edu.vn/

 

 

 

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.

Search