CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TUYỂN SINH

Image

1. Thông tư  

2. Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Image

1. Quyết định 233 ngày 21/3/2019 về Quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2019. Tải về
2. Đề án tuyển sinh của ĐHQG-HCM