Image

Mã ngành: 7440122
Chỉ tiêu: 200

Môn xét tuyển:

A00: Lý – Hóa – Toán

B00: Hóa – Sinh – Toán 

A01: Lý – Toán – Tiếng Anh

D07: Hóa – Toán – Tiếng Anh

Image
Image