Image

Mã ngành: 7440301
Chỉ tiêu: 150

Môn xét tuyển:

A00: Hóa – Toán – Lý

B00: Sinh – Hóa – Toán 

D07: Toán –Hóa –  Tiếng Anh

D08: Sinh– Toán – Tiếng Anh

Image
Image