Image

Mã ngành: 7520402
Chỉ tiêu: 50

Môn xét tuyển:

A00: Lý – Toán – Hóa

A01: Lý - Toán - Tiếng Anh 

A02: Lý - Toán - Sinh

D90: Toán – KHTN – Tiếng Anh

Image