Image

Mã ngành: 7520207
Chỉ tiêu: 200

Môn xét tuyển:

A00: Toán – Lý – Hóa

A01: Toán – Lý – Tiếng Anh 

D07: Toán – Tiếng Anh – Hóa

D90: Toán – KHTN – Tiếng Anh

Image
Image
Image