Image

Mã ngành: 7440228
Chỉ tiêu: 80

Môn xét tuyển:

A00:Toán – Lý – Hóa

A01:Toán – Lý – Anh

B00: Toán – Sinh - Hóa 

D07:  Toán – Hóa – Tiếng Anh

Image