Image

Mã ngành: 7420201
Chỉ tiêu: 200

Môn xét tuyển:

A00: Hóa –  Toán - Lý 

B00: Sinh – Hóa – Toán 

D90: KHTN – Toán – Tiếng Anh

D08: Sinh - Toán –  Tiếng Anh (new)

Image
Image
Image
Image