Image

Mã ngành: 7510406
Chỉ tiêu: 100

Môn xét tuyển:

A00: Hóa – Lý – Toán

B00: Sinh – Hóa – Toán 

D07: Hóa – Toán – Tiếng Anh

D08: Sinh – Toán – Tiếng Anhh

Image