Image

Mã ngành: 7510401_CLC 
Chỉ tiêu: 100

Môn xét tuyển:

 


Hoá - Lý - Toán (A00)

Hoá - Sinh - Toán (B00)

Hoá - Toán - Tiếng Anh  (D07)

KHTN - Toán - Tiếng Anh (D90)

Image
Image