Image

Mã ngành: 7440201
Chỉ tiêu: 160

Môn xét tuyển:

A00: Toán – Hóa – Lý

A01:  – Toán – Tiếng Anh

B00: Sinh – Toán – Hóa 

D07: Hóa – Toán – Tiếng Anh

Image
Image