Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Xét tuyển đợt 1

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021  – Phương thức xét tuyển 3 như sau:

 

1. Kết quả trúng tuyển: 9giờ00, ngày 16/9/2021 thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển tại địa chỉ trang web: https://tsdh.hcmus.edu.vn.

2. Thời gian làm thủ tục xác nhận nhập học và nhập học:

- Từ ngày 18/9/2021 đến ngày 26/9/2021: thí sinh làm thủ tục xác nhận nhập học và nhập học.

- Thí sinh xem thông báo chi tiết về các thủ tục trên tại địa chỉ trang web: https://tuyensinh.hcmus.edu.vn.

 

Lưu ý: Thí sinh có thể gửi thắc mắc về địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., hoặc gọi số điện thoại: 0971522917 để được giải đáp./.

 


QUYẾT ĐỊNH

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021

dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Xét tuyển đợt 1

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 8 năm 2016 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng nhóm ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 573/QĐ-KHTN ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG-HCM  về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021;

Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- ĐHQG-HCM;

Căn cứ Thông báo số 21/TB-HĐTS ĐHCQ ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH KHTN về việc xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 – Xét tuyển đợt 1;

Căn cứ dữ liệu đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 vào Trường ĐH KHTN – Xét tuyển đợt 1;

Căn cứ Biên bản họp ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 của Trường ĐH KHTN về việc xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 – Xét tuyển đợt 1;

Xét đề nghị của Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - xét tuyển đợt 1 theo ngành đào tạo và chương trình đào tạo (đính kèm bảng điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021).

Điều 2. Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm công bố danh sách thí sinh trúng tuyển và gửi giấy báo nhập học đến thí sinh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.