Image

Mã ngành: 7440112_VP 
Chỉ tiêu: 30

Môn xét tuyển:

Hóa - Lý - Toán  (A00)

Hóa - Sinh - Toán (B00)

Hóa - Toán - Tiếng Anh (D07)

Hóa - Toán - Tiếng Pháp (D24)