Image

Mã ngành: 7520207_CLC
Chỉ tiêu: 40

Môn xét tuyển:

A00: Toán – Lý – Hóa

A01: Toán – Lý – Tiếng Anh 

D07: Toán – Tiếng Anh – Hóa

D90: Toán – KHTN – Tiếng Anh

Image