Ngành Khoa học Môi trường

Image

Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các nơi sau:

  • Cơ quan quản lý nhà nước: Sở Môi trường và Tài nguyên, Phòng Môi trường và Tài nguyên, viện nghiên cứu, chi cục môi trường...
  • Doanh nghiệp: Bộ phận môi trường ở các doanh nghiệp
  • Hoạt động độc lập: Lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Môi trường
  • Nghiên cứu và học tập ở các bậc cao hơn: Thạc sĩ, Tiến sĩ
  • Giảng dạy về môi trường tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học phổ thông …

Chuyên ngành Khoa học Môi trường

Cung cấp kiến ​​thức cơ bản khoa học hệ thống môi trường trong nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường đất và nước, cũng như các tác động của tự nhiên và nhân sinh đến các môi trường này. Bao gồm các hướng nghiên cứu: địa chất môi trường, hóa môi trường, sinh học môi trường, sức khỏe môi trường, Năng lượng và môi trường, và  kinh tế môi trường.

Chuyên ngành Tài nguyên thiên nhiên và môi trường

Cung cấp kiến ​​thức cơ bản khoa học hệ thống môi trường trong nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến bài toán quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Bao gồm các hướng nghiên cứu: tài nguyên nước, tài nguyên đất, tài nguyên sinh vật và rừng, và tài nguyên khoáng sản.

Chuyên ngành môi trường và tài nguyên biển

Cung cấp kiến ​​thức cơ bản khoa học hệ thống môi trường trong nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến bài toán quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên môi trường biển. Bao gồm các hướng nghiên cứu: môi trường đới bờ, tài nguyên bờ và biển, và sinh thái biển và đại dương.

Chuyên ngành Tin học môi trường

Cung cấp kiến ​​thức cơ bản khoa học hệ thống môi trường, kết hợp với công nghệ tính toán và công nghệ số (công nghệ thông tin và công nghệ không gian) trong nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên quan đến bài toán quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên môi trường. Bao gồm các hướng nghiên cứu: mô hình hóa Môi Trường, lập trình ứng dụng và cơ sở dữ liệu môi Trường; hệ thống thông tin địa lý (GIS) và Viễn thám (RS).

Chuyên ngành Quản lý Môi trường

Cung cấp kiến ​​thức cơ bản về tài nguyên thiên nhiên và môi trường, kiến thức về quản lý để giải quyết các vấn đề liên quan đến bài toán quản lý tài nguyên môi trường và môi trường. Bao gồm các hướng nghiên cứu: quản lý và sữ dụng tài nguyên thiên nhiên; xây dựng hệ thống quản lý môi trường; quản lý môi trường theo lĩnh vực và doanh nghiệp; quản lý ô nhiễm và chất lượng môi trường; phân tích hệ thống và áp dụng cho tất cả các công cụ trong quản lý tài nguyên và môi trường; quản lý môi trường nông nghiệp nông thôn, đô thị và khu công nghiệp.

Chuyên ngành Viễn thám &GIS ứng dụng trong QL Tài nguyên và Môi trường

Cung cấp kiến ​​thức cơ bản về tài nguyên thiên nhiên và môi trường, kiến thức về công nghệ không gian (GIS và viễn thám) để  giải quyết các vấn đề liên quan đến bài toán quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên môi trường và môi trường.