Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Image

Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các nơi sau:

  • Cơ quan quản lý nhà nước: Sở Môi trường và Tài nguyên, Phòng Môi trường và Tài nguyên, viện nghiên cứu, chi cục môi trường...
  • Doanh nghiệp: Bộ phận môi trường ở các doanh nghiệp, nhà máy và xí nghiệp;
  • Hoạt động độc lập: Lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Môi trường
  • Nghiên cứu và học tập ở các bậc cao hơn: Thạc sĩ, Tiến sĩ
  • Giảng dạy về môi trường tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học phổ thông …

Công nghệ môi trường nước và đất

Cung cấp các kiến thức khoa học cơ bản trong nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường đất và nước, cũng như các tác động của tự nhiên và nhân sinh đến các môi trường này. Bên cạnh đó, cung cấp các kỹ năng và năng lực thiết kế, đánh giá, tư vấn kỹ thuật, quản lý và vận hành các công trình xử lý hoặc hệ thống kiểm soát ô nhiễm đất và nước trong cả doanh nghiệp và khu dân cư. Thêm vào đó, có khả năng cải tiến và phát triển các mô hình công nghệ xử lý môi trường.

Công nghệ môi trường không khí và chất thải rắn

Cung cấp các kiến thức khoa học cơ bản trong nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường không khí và chất thải rắn, cũng như các tác động của tự nhiên và nhân sinh đến các môi trường này. Bên cạnh đó, cung cấp các kỹ năng và năng lực thiết kế, đánh giá, tư vấn kỹ thuật, quản lý và vận hành các công trình xử lý hoặc hệ thống kiểm soát không khí và chất thải rắn trong cả doanh nghiệp và khu dân cư.