Thông tin về tên ngành, mã tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021

Mã Trường: QST  

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021

 

TÊN NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH


TUYỂN SINH

TỔ HỢP
MÔN THI/BÀI THI

CHỈ TIÊU
(DK)

ĐIỂM CHUẨN
THPT QG 2020

ĐIỂM CHUẨN
ĐGNL 2020

 SINH HỌC

7420101

A02; B00; B08

220

18

608

 SINH HỌC (CLC)

7420101_CLC

A02; B00; B08

40

18

662

 CÔNG NGHỆ SINH HỌC

7420201

A02; B00; B08; D90

200

25

810

 CÔNG NGHỆ SINH HỌC (CLC)

7420201_CLC

A02; B00; B08; D90

120

23.75

686

 VẬT LÝ HỌC

7440102

A00; A01; A02; D90

200

17

600

 HOÁ HỌC

7440112

A00; B00; D07; D90

220

25

754

 HOÁ HỌC (CLC)

7440112_CLC

A00; B00; D07; D90

80

22

703

 HOÁ HỌC (CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT VIỆT - PHÁP)

7440112_VP

A00; B00; D07; D24

40

22

603

 KHOA HỌC VẬT LIỆU

7440122

A00; A01; B00; D07

150

17

600

 CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

7510402

A00; A01; B00; D07

50

18

602

 ĐỊA CHẤT HỌC

7440201

A00; A01; B00; D07

100

17

600

 KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT

7520501

A00; A01; B00; D07

50

17

600

 HẢI DƯƠNG HỌC

7440228

A00; A01; B00; D07

50

17

602

 KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

7440301

A00; B00; B08; D07

140

17

601

 KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (CLC)

7440301_CLC

A00; B00; B08; D07

40

17

606

 NHÓM NGÀNH TOÁN HỌC, TOÁN TIN, TOÁN ỨNG DỤNG

7460101_NN

A00; A01; B00; D01

210

20

609

 NHÓM NGÀNH MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

7480201_NN

A00; A01; B08; D07

420

27.2

880

 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CLC)

7480201_CLC

A00; A01; B08; D07

420

25.75

703

 KHOA HỌC MÁY TÍNH (TIÊN TIẾN)

7480101_TT

A00; A01; B08; D07

80

26.65

903

 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT VIỆT - PHÁP)

7480201_VP

A00; A01; D07; D29

40

24.7

675

 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HOÁ HỌC (CLC)

7510401_CLC

A00; B00; D07; D90

120

22.75

651

 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

7510406

A00; B00; B08; D07

120

17

605

 KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN  THÔNG

7520207

A00; A01; D07; D90

160

23

653

 KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN  THÔNG (CLC)

7520207_CLC

A00; A01; D07; D90

80

18

650

 KỸ THUẬT HẠT NHÂN

7520402

A00; A01; A02; D90

50

17

623

 VẬT LÝ Y KHOA

7520403

A00; A01; A02; D90

40

22

670

 KHOA HỌC DỮ LIỆU

7480109

A00; A01; B08; D07

90

24

 

 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT DO ĐẠI HỌC KỸ THUẬT AUCKLAND, NEW ZEALAND, CẤP BẰNG)

7480201_ZLD

A00; A01; B08; D07

100