Tất cả các chương trình đào tạo chính quy: năm học 2020-2021 là 1.170.000 đồng/tháng; năm học 2021-2022 theo quy định của Nhà nước.

Học phí các chương trình theo đề án trong năm 2020-2021:
 
- Khoa học máy tính (chương trình Tiên tiến): 43.500.000 đồng /năm - Công nghệ thông tin (chương trình CLC): 32.500.000 đồng/năm
- Công nghệ thông tin (chương trình liên kết ĐH Claude Bernard Lyon I-Pháp): 41.000.000 đồng/năm
- Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (chương trình CLC): 44.000.000 đồng/ năm
- Hóa học (chương trình liên kết ĐH Le Mans - Pháp): 44.000.000 đồng /năm
- Hóa học (chương trình CLC): 40.000.000 đồng/năm
- Sinh học (chương trình CLC): 40.000.000 đồng/năm
- Công nghệ Sinh học (chương trình CLC): 40.000.000 đồng /năm
- Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chương trình CLC): 32.000.000 đồng /năm
- Khoa học Môi trường (chương trình CLC): 40.000.000 đồng /năm