1. Chương trình Đào tạo đại trà trình độ đại học: năm học 2020-2021 là 1.170.000 đồng/tháng
 
2. Học phí các chương trình đề án năm học 2021-2022 theo quyết định ĐHQG-HCM phê duyệt:

Học phí các chương trình theo đề án trong năm 2021-2022:

  • Khoa học máy tính (chương trình Tiên tiến): 47.000.000 đồng /năm, tăng không quá 10% mỗi năm tiếp theo (theo công văn số 516/ĐHQG-KHTC ngày 18/3/2020)
  • Công nghệ thông tin (chương trình CLC): 34.800.000 đồng/năm, tăng không quá 10% mỗi năm tiếp theo (theo công văn số 688/ĐHQG-KHTC ngày 18/3/2020)
  • Công nghệ thông tin (chương trình liên kết ĐH Claude Bernard Lyon I-Pháp): 44.500.000 đồng/năm, tăng không quá 10% mỗi năm tiếp theo (theo công văn số 515/ĐHQG-KHTC ngày 18/3/2020)
  • Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (chương trình CLC): 47.300.000 đồng/ năm, tăng không quá 10% mỗi năm tiếp theo (theo công văn số 928/ĐHQG-KHTC ngày 29/5/2020)
  • Hóa học (chương trình liên kết ĐH Le Mans - Pháp): 47.300.000 đồng /năm, tăng không quá 10% mỗi năm tiếp theo (theo công văn số 927/ĐHQG-KHTC ngày 29/5/2020)
  • Hóa học (chương trình CLC): 000.000 đồng/năm
  • Sinh học (chương trình CLC): 40.000.000 đồng/năm
  • Công nghệ Sinh học (chương trình CLC): 40.000.000 đồng /năm
  • Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chương trình CLC): 32.000.000 đồng /năm
  • Khoa học Môi trường (chương trình CLC): 40.000.000 đồng /năm