1. Chương trình Đào tạo đại trà trình độ đại học: năm học 2020-2021 là 1.170.000 đồng/tháng
 
2. Học phí các chương trình đề án năm học 2021-2022 theo quyết định ĐHQG-HCM phê duyệt:
 
-    Khoa học máy tính (chương trình Tiên tiến): 47.000.000 đồng /năm
-    Công nghệ thông tin (chương trình CLC): 34.800.000 đồng/năm
-    Công nghệ thông tin (chương trình liên kết ĐH Claude Bernard Lyon I-Pháp): 44.500.000 đồng/năm
 
-    Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (chương trình CLC): 47.300.000 đồng/ năm
-    Hóa học (chương trình liên kết ĐH Le Mans - Pháp):47.300.000 đồng /năm
-    Khoa học Môi trường (chương trình CLC): 40.000.000 đồng /năm  
 
  3. Trường đang làm thủ tục xin ĐHQG - HCM phê duyệt mức thu học phí NH 2021 - 2022   (tăng khoảng 10% so với NH 2020 - 2021)
 
-    Hóa học (chương trình CLC): NH 2020 - 2021:  40.000.000 đồng/năm
 
-    Sinh học (chương trình CLC):  NH 2020 - 2021: 40.000.000 đồng/năm
-    Công nghệ Sinh học (chương trình CLC): NH 2020 - 2021: 40.000.000 đồng /năm)
 
-    Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chương trình CLC): NH 2020 - 2021: 32.000.000 đồng /năm