1. Trang thông tin tuyển sinh ĐHQG-HCM 
http://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn
2. Ban Đại học, ĐHQG-HCM
http://aad.vnuhcm.edu.vn/
3. Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo
http://cete.vnuhcm.edu.vn/ 
4. Cổng thông tin tuyển sinh Trường ĐH KHTN
https://tuyensinh.hcmus.edu.vn/
© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.

Search