[TS2018] Điểm Chuẩn Trúng Tuyển Đại Học, Cao Đẳng Hệ Chính Quy Năm 2018 Dựa Trên Kết Quả Kỳ Thi Đánh Giá Năng Lực Do Đhqg-Hcm Tổ Chức Năm 2018

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 DỰA TRÊN KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

DO ĐHQG-HCM TỔ CHỨC NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1247/QĐ-KHTN ngày 17/7/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG - HCM)

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn trúng tuyển (kể cả điểm ưu tiên)
1 6480201 Cao đẳng Công nghệ thông tin 529
2 7420101 Sinh học 603
3 7420201 Công nghệ Sinh học 707
4 7420201_CLC Công nghệ Sinh học 698
5 7440102 Vật lý học 642
6 7440112 Hoá học 651
7 7440112_VP Hoá học 618
8 7440122 Khoa học Vật liệu 627
9 7440228 Hải dương học 650
10 7440301 Khoa học Môi trường 608
11 7460101 Toán học 607
12 7480201 Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin 781
13 7480201_CLC Công nghệ thông tin 770
14 7480201_TT Công nghệ thông tin 777
15 7480201_VP Công nghệ thông tin 619
16 7510401_CLC Công nghệ kỹ thuật Hoá học 620
17 7510406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường  601
18 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 600
19 7520207_CLC Kỹ thuật điện tử - viễn  thông 656
20 7520402 Kỹ thuật hạt nhân 652
© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.

Search